Home Tags Jain Acharya Mahashraman

Tag: Jain Acharya Mahashraman

RSS Sarsanghachalak Mohan ji Bhagwat Participates in Chaturmas Vrat with Jain...

Jain Acharya Mahashraman is observing his Chaturmas vrat in Madhavaram, Chennai. Acharya undertook Ahimsa Yatra on foot from 2014, through the length and breadth...